De Verzender erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat DIE instructies DE oorspronkelijk overeengekomen afleveringsinstructies EN/OF toegezegde aflevertijd kunnen wijzigen.
14.3 FedEx is onder geen enkel beding aansprakelijk voor enigerlei vordering, die verband houdt met het in beslag nemen of het inhouden van goederen tijdens de doorvoer door Douane- of andere overheidsinstanties.
De mogelijkheden en voorwaarden van de afleveringsopties kunnen geraadpleegd worden.
De zender en ontvanger erkennen beide dat de opties voor tekenen bij ontvangst, zoals gekozen door de zender, betrekking kunnen hebben tot, maar niet beperkt zijn tot: (i) overhandiging van een zending zonder handtekening bij levering; (ii) levering aan buren, of een portier/gebouwbeheerder of een.FedEx kan naar eigen goeddunken sommige Zendingen samenvoegen of voor vervoer doorsturen naar het voertuig van een derde partij, een derde partij luchtvaartmaatschappij, of op een charter vlucht of een vlucht van een andere maatschappij.14.2 FedEx kan leveren aan de Geadresseerde op het adres dat wordt vermeld in de (lucht)vrachtbrief, of aan iemand anders dan de persoon of instantie die wordt genoemd in de (lucht)vrachtbrief en die duidelijke bevoegdheid heeft om de Zending te accepteren in naam van en voor.De zender en ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel.4e van deze vervoersvoorwaarden.Er zijn niet voor alle zendingen opties voor tekenen bij ontvangst en dat hangt af idées cadeaux grand mère 90 ans van geografische en andere beperkingen; deze opties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door FedEx worden aangepast.14.8 De FedEx Europe First dienstoptie voor aflevering s morgens vroeg is, indien beschikbaar, onderworpen aan een bijkomende afleveringsvergoeding (de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding).9 FedEx kan naar eigen goeddunken weigeren een Zending op te halen of af te leveren, of een andere ophaling.14.1 FedEx behoudt zicht het recht voor de route van de Zending naar eigen goeddunken te bepalen.14.10B, afleveringsinstructies van ontvanger, voor B2C Zendingen biedt FedEx de mogelijkheid om deze te leveren op geselecteerde plaatsen in overeenstemming met aanvullende instructies ontvangen van de Geadresseerde.De Geld-terug-garantie (zie artikel 17) is niet van toepassing op B2C Zendingen waarvoor de Geadresseerde aanvullende afleveringsinstructies heeft gegeven in overeenstemming met deze bepaling.De beschikbare afleveringsopties voor B2C Zendingen zijn onderworpen aan tijds-, geografische en andere beperkingen en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door FedEx zonder voorafgaande kennisgeving.Een lokale winkel of (vi) een combinatie van de voorgaande instructies.
Bij het ter verzending aanbieden van de Zending zijn geen ophoudingen en route overeengekomen.
Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan de opties voor tekenen bij ontvangst.
De Verzender en de Geadresseerde erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een.De Afzender stemt in met het recht van FedEx om, met betrekking tot de Zending, van de route af te wijken (waaronder het gebruik van andere vervoerders) teneinde de aflevering te vergemakkelijken.FedEx kan, zonder kennisgeving, het alternatieve vliegtuig of vervoermiddel vervangen, van de route of routes afwijken, of de Zending via een motorvoertuig laten vervoeren.14.10A, leveringsinstructies van verzender, fedEx biedt een of meer opties voor tekenen bij ontvangst, waaruit kan worden gekozen door de verzender bij het invullen van de (lucht)vrachtbrief.De adressering dient altijd het volledige adres van de ontvanger te bevatten, inclusief telefoon- préparation concours commissaire de police lille of faxnummer.In het geval er geen keuze wordt gemaakt voor een optie tekenen bij ontvangst volgt FedEx haar standaard leveringsprocedures.Partijen komen overeen dat het tijdelijk in bezit houden van de Zending door FedEx ingevolge de instructies van de Geadresseerde, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de aflevertijd, zullen worden beschouwd als deel uitmakend van het transportcontract.De voorwaarden en beschikbaarheid van de optie voor tekenen bij ontvangst kunnen worden ingezien.De Verzender erkent en accepteert uitdrukkelijk dat in bepaalde landen van bestemming de levering gedaan kan worden aan een derde partij of aan een postbus of een andere locatie toegankelijk voor de Ontvanger.De zender en ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel 22 van deze vervoersvoorwaarden.14.5 Gevaarlijke goederen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Afzender oorspronkelijk werd opgegeven.(Opmerking: De Zendingen kunnen ter beschikking gehouden worden voor ophaling of teruggestuurd worden naar de Afzender.).6 Elk verzoek tot wijziging van een adres dat geen re-routing is of een verbetering van het adres wordt beschouwd als een nieuwe Zending, en nieuwe Vervoerskosten zullen worden toegepast.De door de zender gekozen optie voor tekenen bij ontvangst heeft voorrang over andere leveringsinstructies die van ontvanger worden ontvangen.
[L_RANDNUM-10-999]